OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI
TECHNOTRON – METAL s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen „OZ“), podmínky prodeje zboží společnosti TECHNOTRON – METAL s.r.o., se sídlem Čs. armády 367, Chrudim IV, 537 01 Chrudim, IČ: 02299160 sp.zn. OR: C 32840 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „TECHNOTRON – METAL“);
  1.2. Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží výše uvedené společnosti prostřednictvím e-shopu na www.eplechy.cz
 2. VÝKLAD POJMŮ
  2.1. „Prodávajícím“ se rozumí společnost TECHNOTRON – METAL, která je určena v Kupní smlouvě uzavřené dle bodu 3. těchto VOP.
  2.2. „Kupujícím“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu způsobem dle článku 3. těchto VOP.
  2.3. „Zbožím“ se rozumí věci a jejich součásti, které se na základě Kupní smlouvy Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na to, jak jsou tyto věci v Kupní smlouvě označeny.
  2.4. „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím dle části 3. těchto VOP.
  2.5. „Doručením“ se rozumí doručení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím faxu nebo prostřednictvím elektronické pošty nebo doručením do datové schránky, případně též osobním doručením. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že veškerá oznámení dle těchto VOP musí být písemná a doručena některým ze způsobů uvedených v první větě tohoto ustanovení. Kupující souhlasí s doručováním do datové schránky ze strany Prodávajícího.
  2.6. „Dodacím listem“ se rozumí dokladu osvědčující převzetí Zboží Kupujícím, jako je např. dodací list, přepravní list atd.
 3. PROCES UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
  3.1. Způsoby uzavření Kupní smlouvy. K uzavření Kupní smlouvy dojde jedním z následujících způsobů:
  3.1.1. okamžikem, kdy Prodávající písemně potvrdí Kupujícímu objednávku na koupi Zboží (dále jen „Objednávka“);
  3.1.2. okamžikem, kdy Kupující potvrdí Prodávajícímu jeho nabídku na prodej Zboží (dále jen „Nabídka“);
  3.1.3. okamžikem kdy Prodávající na základě Objednávky nebo Nabídky Zboží dodá Kupujícímu a Kupující Zboží převezme;
  3.2. Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
  3.2.1. identifikační údaje Kupujícího;
  3.2.2. specifikaci Zboží a jeho množství (tj. zejména typ výrobku, počet kusů, délka);
  3.2.3. požadovaný čas plnění a místo plnění;
  3.3. Za Nabídku Prodávajícího se považuje zejména cenová nabídka Zboží, kterou Prodávající zašle Kupujícímu na jeho žádost. Za Nabídku se také považuje návrh Kupní smlouvy zaslaný Prodávajícím Kupujícímu.
  3.4. Akceptace s odchylkou. Pokud Prodávající akceptuje Objednávku s dodatkem, nebo odchylkou, která nemění podstatně podmínky dodání Zboží uvedené v Objednávce, je Kupní smlouva uzavřena ve znění této odchylky (dodatku), ledaže Kupující do 2 pracovních dnů písemně sdělí Prodávajícímu, že s takovou změnou nesouhlasí. Pokud Kupující akceptuje Nabídku Prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou, považuje se taková akceptace za nový návrh Kupní smlouvy, k jejímuž přijetí je potřeba výslovného souhlasu Prodávajícího, a to i když nemění podstatně podmínky Nabídky.
  3.5. Forma Objednávky, Nabídky a akceptace. Objednávku, Nabídku, a jejich akceptace, je možné zaslat elektronickou poštou (e-mailem), faxem nebo poštou. Za písemnou formu se pro tento účel považuje i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (bez zaručeného elektronického podpisu) na adresy, které si strany prokazatelně sdělili či zpráv zasílaných faxem.
  3.6. Námitky k potvrzení objednávky. Pokud má Kupující jakékoliv námitky vůči obsahu Potvrzení objednávky, musí je sdělit písemně, a to tak, aby je Prodávající obdržel nejpozději do týdne od Potvrzení objednávky.
  3.7. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a souhlasí s nimi. Ustanovení Kupní smlouvy mají přednost před těmito VOP.
 4. JAKOST A KVALITA
  4.1. Prodávající garantuje Kupujícímu, že dodává pouze Zboží, jehož je výlučným vlastníkem a že na Zboží neváznou žádná práva třetích osob.
  4.2. Pokud v Kupní smlouvě strany nesjednaly jiné normy, je Prodávající povinen dodat Zboží v jakosti a o rozměrech stanovených dle norem DIN.791, DIN 24041-3, DIN 24537, 24531 a RAL-GZ 638 vždy dle příslušného druhu zboží.
  4.3. Prodávající neodpovídá za to, že Zboží není vhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno, a to ani tehdy, pokud je účel použití výslovně uveden v Kupní smlouvě. Kupující musí dle vlastních požadavků, schopností a znalostí vyhodnotit vhodnost objednaného Zboží pro vlastní účely a je plně odpovědný za to, že technická data, specifikace popisující Zboží, jeho součástí a všechny vlastností Zboží a materiálu určující jeho budoucí použití, jsou vhodné z hlediska požadavků Kupujícího, účelu zamýšleného použití a odpovídají jeho objednávce.
  4.4. Pokud v Kupní smlouvě strany nesjednají jinak, dodává se Zboží nezabalené a nechráněné proti korozi.
  4.5. Pokud není výslovně sjednána určitá vlastnost Zboží či její specifikace (např. povrchová úprava, barva, podružné rozměry), pak Prodávající dodá Zboží s vlastnostmi dle své volby, přičemž není povinen zjišťovat požadavky či potřeby Kupujícího. Kupující nemůže žádné jiné vlastnosti, než výslovně sjednané, požadovat a nelze je reklamovat. Nedostatek takové vlastnosti není vadou a nevztahují se na ní případné záruky.
  4.6 Tahokov je vyráběn tak, že 1. rozměr oka je rovnoběžný s 1. rozměrem formátu. Rošty mají vyztužené pásky rovnoběžné s 2. rozměrem oka. 1. rozměr je nosný. Tahokovové stupně mají 1. rozměr oka rovnoběžný s 1. rozměrem formátu. Vzhledem k možnosti výroby stejného typu tahokovu na různých strojích, se mohou stejné typy lišit v drobných pohledových detailech. Při objednávání (doobjednávaní) dalších kusů pro stejný projekt je nutno na tuto skutečnost upozornit a domluvit se s obchodním zástupcem. Technické parametry, související normy a způsob užití podlahových roštů a stupňů z tahokovu jsou řešeny „Stavebně technických osvědčením“ TZÚS Praha. Děrované plechy a tahokovy vyráběné z předem pozinkovaných plechů a svitků mají neošetřené vnitřní střižené hrany děr a střižené obvodové hrany. Oceli, včetně nerezových, podléhají korozi. Uhlíkové oceli mohou být chráněny žárovým (není pohledové) nebo galvanickým zinkováním a různými druhy mokrých nebo práškových laků pro oddálení vzniku koroze. Čas vzniku koroze je závislý na podmínkách prostředí, použité jakosti nerezové oceli, resp. kvalitě povrchové ochrany uhlíkové oceli a účelu použití. Naše firma neodpovídá za vznik koroze z těchto uvedených důvodů, ale garantuje dodání potvrzené jakosti materiálu (materiálovým atestem). Skladový tahokov může při ohybu prasknout v uzlu, standardně není vyráběn s požadavkem na zkoušku ohybu. Použití tažnějšího materiálu lze zajistit požadavkem na zakázkovou výrobu. Tahokov je způsobem výroby z rubové strany poškrábaný. Tahokov z Cortenového plechu nedodáváme zkorodovaný, zrezne, až je-li vystaven povětrnostním vlivům. Odstín hliníku ze kterého je  tahokov vyráběn se může lišit (lesklý/matný). Oka tahokovu na sebe standardně nenavazují. Eloxovaný tahokov se řídí výhradně pravidly firem, které provádí eloxování. Zboží je baleno na paletách nebo ve svazcích s maximální hmotnosti 3000kg. Menší množství může být baleno v kartonových obalech.
 5. DODACÍ PODMÍNKY
  5.1. Podmínky dodání Zboží Kupujícímu se řídí Kupní smlouvou a nebude-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak tak i těmito VOP.
  5.2. Termín dodání. Kupující je povinen upozornit Prodávajícího na případné sankce z titulu nedodržení termínu dodání, kterými je zasmluvněn třetí stranou. Pokud strany v Kupní smlouvě nesjednají čas dodání Zboží, dodá Prodávající Kupujícímu Zboží v přiměřené době vzhledem k výrobním a logistickým možnostem Prodávajícího Prodávající splní své povinnosti včas tehdy, dodá-li Zboží ve lhůtě 60 dní od uzavření Kupní smlouvy. V takovém případě není důvod k jakýmkoliv sankčním krokům, pokud nebylo v Kupní smlouvě výslovně stanoveno jinak. Každá ze stran je však oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení přesáhne tři měsíce, přičemž takovéto odstoupení nebude mít za následek žádné sankce nebo povinnosti druhé strany, pokud není dohodnuto jinak. Předchozí zpoždění dodávek nijak neoslabuje povinnost Kupujícího přijmout další dodávky Zboží.
  5.3. Přesný termín dodání Zboží Prodávající oznámí Kupujícímu s dostatečným předstihem. V případě, že nastanou mimořádné okolnosti bránící řádnému plnění Prodávajícího, které nastaly nezávisle na vůli Prodávajícího a nemohly být Prodávajícím odvráceny má Prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty dodávky Zboží (alespoň o lhůtu, po kterou mimořádné okolnosti bránily ve splnění povinnosti). Kupující bere na vědomí, že pokud však není v kupní smlouvě výslovně sjednána sleva, pokuta nebo penále za pozdní dodání, nelze takové kompenzační plnění po Prodávajícím požadovat.
  5.4. Místo dodání. Pokud strany v Kupní smlouvě nesjednají místo dodání Zboží, splní Prodávající svoji povinnost dodat Zboží tím, že umožní Kupujícímu nakládat Zboží na adrese pro vlastní odběr: provozovna Prodávajícího – Příborská 1494, 738 01 Frýdek – Místek anebo výrobní závod Ulice Míru 3651, Frýdek-Místek.
  5.5. Odchylka množství. Prodávající je oprávněn přizpůsobit množství dodávaného Zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (např. zaokrouhlit na běžné metry, na kilogramy, na počet výrobních délek, apod.). Odchylka však nesmí bez souhlasu Kupujícího přesáhnout +/- 10 % množství sjednaného v Kupní smlouvě.
  5.6. Potvrzení dodání. Kupující je povinen dodání Zboží Prodávajícímu písemně potvrdit podpisem Dodacího listu, jinak není Prodávající povinen Kupujícímu Zboží předat.
  5.7. Převzetí Zboží dopravovaného Prodávajícím. V případě, že podle Kupní smlouvy zajišťuje dopravu Zboží do místa dodání Prodávající, je Kupující povinen zajistit, aby v místě dodání a v den dodání (přesný čas může Prodávající určit předem telefonicky Kupujícímu) byla přítomna osoba oprávněná za Kupujícího Zboží převzít a zajistit vyložení Zboží z dopravního prostředku Prodávajícího, a to neprodleně po příjezdu dopravního prostředku, jinak Kupující odpovídá Prodávajícímu za veškerou škodu, která mu tím bude způsobena (zejména za náklady na čekání dopravce, ušlý zisk, škoda a sankce uplatněné po Prodávajícím třetími osobami za zpoždění dalších dodávek realizovaných v rámci jedné přepravy, atd.).
  Pokud Kupující písemně alespoň 1 den před dodáním Zboží neinformuje Prodávajícího o konkrétní osobě, která bude oprávněna Zboží od Prodávajícího převzít v místě dodání, platí, že osoba nacházející se v místě dodání je oprávněna za Kupujícího Zboží převzít, vykonat prohlídku Zboží a případné vady oznámit Prodávajícímu.
  5.8. Pokud se Kupující nedostaví do místa dodání ani do 1 hodiny poté, co mu Prodávající oznámil příjezd dopravního prostředku se Zbožím do místa dodání, je Prodávající oprávněn (nikoli povinen) takový dopravní prostředek odvolat a požadovat po Kupujícím uhrazení nákladů na zmařenou dopravu a další s tím související škody. Pokud Prodávající odvolá dopravní prostředek z důvodu prodlení Kupujícího s převzetím Zboží, a strany si nedohodnou náhradní termín dodání Zboží, splní Prodávající svoji povinnost dodat Zboží tím, že umožní Kupujícímu nakládat se Zbožím v sídle Prodávajícího a tuto skutečnost Kupujícímu oznámí.
  5.9. Zajištění vykládky Zboží. Vyložení Zboží z dopravního prostředku zabezpečuje a uskutečňuje Kupující na svoje náklady a nebezpečí. Kupující odpovídá za škody a ztráty vzniklé v průběhu vykládky, skladování a manipulace se Zbožím v místě dodání.
  5.10. Prohlídka Zboží. Kupující je povinen při převzetí Zboží toto řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodávané Zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství Kupní smlouvě a zda nemá vady. Prohlídku Zboží je Kupující povinen uskutečnit v místě dodání před jeho vykládkou z dopravního prostředku, pokud dopravu Zboží zajišťuje Prodávající, nebo před jeho naložením v místě dodání na dopravní prostředek, pokud dopravu Zboží zajišťuje Kupující. Pokud Kupující nemůže z jakéhokoliv důvodu provést podrobnou prohlídku Zboží při jeho převzetí, vyznačí tuto skutečnost v Dodacím listu a zavazuje se uskladnit Zboží tak, aby bylo v maximální míře chráněno před poškozením, ztrátou a zničeními, zejména před působením povětrnostních vlivů (déšť, vysoká vlhkost) a přístupu třetích osob. Pokud bylo Zboží zabaleno, je povinen Kupující učinit potřebná opatření k zabránění kondenzace vlhkosti v obalech. Prohlídku Zboží v takovém případě vykoná bez zbytečného odkladu po odpadnutí překážky, která mu bránila v jejím vykonání při převzetí Zboží. Pokud Kupující poruší svoji povinnost uskladnit Zboží dle tohoto odstavce a pokud následně Prodávajícímu bude vraceno Zboží z důvodu odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody za poškozené Zboží až do výše 70 % ceny vraceného Zboží (konkrétní výši určí Prodávající dle své úvahy, zpravidla v závislosti na rozsahu poškození Zboží). Takto určenou výši škody, je Prodávající oprávněn započíst proti své povinnosti vrátit Kupujícímu kupní cenu vraceného Zboží.
  5.11. Právo odmítnout dodávku. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu Zboží ve sjednané lhůtě, pokud k okamžiku dodání Zboží:
  5.11.1. má Kupující vůči Prodávajícímu jakékoliv neuhrazené závazky po splatnosti (kupní cenu zboží z předchozích dodávek, Prodávajícím požadovanou zálohu, náhradu škody, atd.);
  5.11.2. vůči Kupujícímu bylo zahájeno insolvenční řízení;
  Pokud Prodávající odmítne z důvodu uvedeného v tomto odstavci Kupujícímu dodat Zboží, dochází automaticky ke změně termínu pro dodání Zboží, kterým se nově stává 14. (čtrnáctý) den po odpadnutí důvodu, pro který Prodávající odmítl dodat Zboží.
 6. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO
  6.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží v místě dodání, nebo v okamžiku, kdy se Kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti Zboží převzít, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. V případě, že dopravu Zboží do místa dodání zajišťuje Prodávající, přechází nebezpečí škody na Zboží vždy před vykládkou Zboží z dopravního prostředku. Prodávající nenese odpovědnost za škody, které jsou způsobené Zbožím v době, kdy je zboží v držení kupujícího nebo třetí strany. Prodávající rovněž neodpovídá za škodu na výrobcích vyráběných Kupujícím nebo třetí stranou nebo na výrobcích, které obsahují Zboží prodávané Prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv následné a nepřímé škody, včetně, ale, nikoliv jen, ztráty na zisku či na výdělku. Do té míry, do které může Prodávajícímu vzniknout odpovědnost za Zboží vůči třetí osobě, je Kupující povinen odškodnit Prodávajícího ve stejném rozsahu, v jakém je odpovědnost prodávajícího omezena v souladu s výše uvedeným.
  Odpovědnost Prodávajícího za veškeré nároky vznikající na základě nebo v souvislosti s Kupní smlouvou nebo s dodáním Zboží nesmí být vyšší než 15 % kupní ceny dodaného Zboží.
  6.2. Vlastnické právo ke Zboží Kupující nabývá okamžikem úplného zaplacení kupní ceny Zboží.
 7. REKLAMACE ZBOŽÍ
  7.1. Rozsah odpovědnosti. Prodávající odpovídá za vady, které má Zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na Kupujícího (článek 5. VOP).
  7.2. Forma reklamace. Kupující je povinen uplatňovat vady Zboží (reklamovat) vždy písemně. Za písemnou formu se pro tento účel považuje i zaslání oznámení na email Prodávajícího uvedený v kupní smlouvě s tím, že doručení je v takovém případě Kupující povinen prokázat alespoň elektronickým potvrzením o doručení emailové zprávy Prodávajícímu.
  7.3. Lhůty pro uplatnění vad. Kupující je povinen vady Zboží oznámit Prodávajícímu v následujících lhůtách:
  7.3.1. množstevní vady je Kupující povinen uvést nejpozději při převzetí Zboží, a to uvedením do Dodacího listu;
  7.3.2. zjevné vady Kupující uvede při převzetí Zboží do Dodacího listu. Pokud zjevné vady nemohly být zjištěny s vynaložením veškeré péče při převzetí Zboží, oznámí je Kupující Prodávajícímu písemně, a to bezodkladně poté co je zjistí, vždy však nejpozději do 10 dnů od převzetí Zboží;
  7.3.3. skryté vady Zboží Kupující oznámí Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího;
  Po uplynutí lhůt uvedených k oznámení vad Zboží, nebude právo Kupujícího z vad Zboží přiznáno.
  7.4. Náležitosti reklamace. V oznámení vad je Kupující povinen uvést identifikaci dodávky, ze které Zboží pochází (číslo Kupní smlouvy, popř. Dodacího listu), počet vadných kusů a popis vady. K oznámení je Kupující povinen přiložit fotografie všech zjištěných vad. Kupující je povinen prokázat, že dodávka reklamovaného Zboží pochází od Prodávajícího.
  7.5. Součinnost při reklamaci. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost za účelem zjištění oprávněnosti reklamace, včetně kontroly plnění podmínek řádného uskladnění Zboží dle článku 5.10 těchto VOP.
  7.6. Odstranění vady. Prodávající se zavazuje nejpozději do 30 dnů od oznámení reklamace oznámit Kupujícímu, zda reklamaci považuje za oprávněnou či nikoli a pokud ano jakým způsobem reklamované vady odstraní. Prodávající má právo volby dle svého uvážení nebo po dohodě s Kupujícím buďto v přiměřené lhůtě vady odstranit nebo dodat Kupujícímu nové zboží za stejných podmínek jako Zboží reklamované, nebo poskytnout Kupujícímu přiměřenou slevu na Zboží.
 8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  8.1. Výše kupní ceny. Kupující je povinen zaplatit za dodání Zboží kupní cenou sjednanou v Kupní smlouvě. Nebude-li v Kupní smlouvě kupní cena sjednána a Kupující Zboží i přesto převezme, pak platí, že strany mají vůli uzavřít Kupní smlouvu bez určení kupní ceny a za ujednanou kupní cenu se považuje cena, za kterou srovnatelné Zboží Kupující od Prodávajícího převzal naposledy před uzavřením Kupní smlouvy, jinak cena, za kterou se srovnatelné zboží za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, není v kupní ceně Zboží zahrnuta doprava do místa dodání ani balení Zboží pro přepravu (pokud je Prodávající dle Kupní smlouvy povinen Zboží zabalit). Ke kupní ceně je Prodávající oprávněn přičíst DPH dle platných právních předpisů, pokud z Kupní smlouvy výslovně nevyplývá, že sjednaná kupní cena již zahrnuje DPH.
  8.2. Platba předem. Prodávající je před dodáním Zboží oprávněn požadovat po Kupujícím zaplacení zálohy až do výše 100 % celkové kupní ceny Zboží.
  8.3. Splatnost kupní ceny. Kupní cenu Zboží Kupující uhradí na základě faktury, kterou je Prodávající oprávněn vystavit společně s dodáním Zboží. Splatnost kupní ceny zboží činí 14 dnů ode dne vystavení faktury, nebude-li ve faktuře uvedená delší lhůta anebo nebude-li v Kupní smlouvě sjednán jiný okamžik splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré zákonem předepsané náležitosti, jinak je Kupující oprávněn fakturu bez zaplacení vrátit. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury. Dnem zaplacení se rozumí, den připsání částky na účet Prodávajícího nebo datum převzetí úhrady v hotovosti Prodávajícím. Kupující není oprávněn započíst proti Prodávajícímu pohledávky, které nebyly písemně uznány a není oprávněn zadržovat jakoukoliv platbu z důvodu vzájemných pohledávek.
  8.4. Smluvní pokuta. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu za prvních 30 dnů prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a za každý den prodlení následující po 30. (třicátém dnu) prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to až do zaplacení. Vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se náhrady škody, a to ani ve výši přesahující výši smluvní pokuty.
  8.5. Zajištění DPH. Prodávající se zavazuje na všech fakturách uvádět svůj účet vedený v České republice a zveřejněný v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“. Jestliže ke dni zdanitelného plnění bude splněna jakákoli podmínka pro vznik ručení Kupujícího za nezaplacenou DPH, uvedená v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) nebo bude Kupující mít ke dni zdanitelného plnění důvodné podezření o splnění takové podmínky, je Kupující oprávněn zaplatit částku odpovídající DPH příslušnému správci daně namísto Prodávajícímu.
 9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  9.1. Od Kupní smlouvy je možné odstoupit pouze v případech, stanoví-li tak zákon nebo tyto VOP, anebo ujednají-li si to smluvní strany v Kupní smlouvě. Účinky odstoupení od Kupní smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupit od Kupní smlouvy lze pouze písmeně, přičemž za písemnou formu se nepovažuje odstoupení formou emailové zprávy, ledaže by zpráva byla opatřena zaručeným elektronickým podpisem.
  9.2. Důvody pro odstoupení Kupujícího. Kupující je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v následujících případech:
  9.2.1. je-li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží po dobu delší než 60 dnů;
  9.2.2. je-li soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Prodávajícího, nebo Prodávající vstoupí do likvidace;
  9.2.3. převede-li Prodávající bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího své závazky, povinnosti a práva plynoucí z Kupní smlouvy na třetí osobu.
  9.3. Důvody pro odstoupení Prodávajícího. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v následujících případech:
  9.3.1. je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží po dobu delší než 5 dnů;
  9.3.2. je-li Kupující v prodlení se zaplacením požadované zálohy na kupní cenu Zboží nebo kupní ceny Zboží po dobu delší než 14 dnů;
  9.3.3. je-li soudem vydáno rozhodnutí o úpadku Kupujícího, nebo Kupující vstoupí do likvidace;
  9.3.4. převede-li Kupující bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího své závazky, povinnosti a práva plynoucí z Kupní smlouvy na třetí osobu.
  9.4. Dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, je odstupující smluvní strana oprávněna po druhé smluvní straně žádat náhradu nákladů s takovým odstoupením spojených; ustanovení § 2005 OZ tím není dotčeno.
 10. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
  10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že údaje nebo sdělení, kterými se při sjednávání a plnění Kupní smlouvy seznámily, jsou důvěrné ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 OZ a dle charakteru mohou rovněž být předmětem obchodního tajemství některé ze smluvních stran dle ustanovení § 504 OZ, a mají proto zůstat utajeny.
  10.2. Smluvní strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany nebudou zveřejňovat žádné informace o Kupní smlouvě ani informace o druhé smluvní straně a ani jiné informace, se kterými se seznámily v průběhu sjednávání a realizace Kupní smlouvy. To neplatí, pokud je povinnost uveřejnit takové informace příslušný právním předpisem anebo rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci.
 11. ŘEŠENÍ SPORÚ
  11.1. Příslušnost soudu. Prodávající a Kupující se dohodli, že veškeré spory vzniklé z Kupní smlouvy či v přímé souvislosti s Kupní smlouvou, včetně sporů o platnost Kupní smlouvy, které se nepodařilo vyřešit smírnou cestou, případně jiné právní věci vztahující se ke smluvnímu vztahu Prodávajícího a Kupujícího založeného Kupní smlouvou, budou rozhodovány v občanském soudním řízení příslušným soudem České republiky. Prodávající a Kupující tímto v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají místní příslušnost Okresního soudu pro případ, že by řešení sporu nebo jiné právní věci spadalo do věcné příslušnosti okresního soudu, a místní příslušnost Městského soudu pro případ, že by řešení sporu nebo jiné právní věci spadalo do věcné příslušnosti krajského soudu.
 12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
  12.1. Kupující bere na vědomí, že je oprávněn práva a povinnosti z Kupní smlouvy, nebo jakoukoli pohledávku z Kupní smlouvy postoupit na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Prodávajícího.
  12.2. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, není Kupující oprávněn jednostranně započíst jakoukoli pohledávku vzniklou na základě Kupní smlouvy oproti pohledávce Prodávajícího.
  12.3. Kupní smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu bude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  13.1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran neupravené VOP a/nebo Kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
  13.2. Ukáže-li se některé ustanovení těchto VOP a/nebo Kupní smlouvy neplatné či neúčinné, tak nemá tato skutečnost vliv na platnosti či účinnost ostatních ustanovení VOP a/nebo Kupní smlouvy.
  13.3. Ukáže-li se některé z ustanovení VOP a/nebo Kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení VOP a/nebo Kupní smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
  13.4. Tyto VOP a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle Prodávajícího a také na internetové adrese www.technotron-metal.cz.
  13.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.8.2019.
Výroba Tahokov-Technotron   •   Reference - Katalogy   •   Ploty Technotron   •   Obchodní podmínky   •   Ochrana osobních údajů
© 2024 TECHNOTRON - METAL s.r.o. Webdesign: tirata.cz