Technické informace

ZÁKONITOSTI VYUŽITÍ TAHOKOVU

Tahokov se dá zařadit mezi perforované materiály. Perforace zde ale neprobíhá střihem po uzavřené křivce, jak je tomu při prostřihování kruhových, čtvercových nebo jiných děr, ale pouze po přímce a horní nůž prostřihovacího lisu při tomto střihu protahuje nastřižený materiál ve směru svého pohybu. Horní nůž je tvořen „zuby“, které prostřihují jednotlivá oka. Tvar těchto zubů spolu s deformací protažením určují výsledný tvar ok. Spodní nůž těchto „nůžek“ je hladká hrana přes celou šíři materiálu. Podle otisku nožů pak rozpoznáme strany tahokovu. Na rubové straně jsou vidět otlaky dolního nože v prodloužení špiček ok, na horní, lícové straně mohou být vidět otlaky hran zubů, pokud nějaké hrany mají (kulaté zuby – tvar rybí šupina).

Výroba tahokovu na Youtube video: https://youtu.be/e5vCjZJY3pI

Při pohledu z boku také pozorujeme v uzlu prohnutí, které je na lícové straně konvexní, z rubu pak konkávní.

Tím, že se plech pouze nastřihává po přímce, nevzniká také žádný odpad. Pouze na konci pásu zbude nezpracovaný kus, za nějž je materiál uchycen. Střih probíhá kolmo na vstupní materiál a ten je po jednom kroku, kdy je horní nůž v horní poloze, posunut o posuv neboli můstek vpřed. Současně se posune nůž o polovinu šířky oka do strany, aby v příštím kroku vytvořil lichou řadu ok (některé technologie posunují do strany oproti noži materiál). 

Směr, kterým horní nůž protahuje oko tahokovu, a směr, kterým se realizuje posuv, se skládají do směru tahu. Je to vlastně směr, kterým projde materiál prostřihovacím lisem. Definuje nám také stranu prvního a posledního střihu.    

Názvosloví

LWD     (Long Way Diagonale)   –  délka oka

SWD     (Short Way Diagonale)  –   šířka oka

E          posuv, můstek

S          tloušťka plechu

Název tahokovu příklad:

TH LWD x SWD x E x S   [mm] Např.   TH 200x56x20x2

Písmeno H, zde hexagonal, znamená tvar oka, ale protože tvarů je mnoho a kódová písmena se v různých jazycích liší, doporučuje se slovní popis nebo obchodní název. Charakteristické pro výrobu tahokovu je také to, že se materiál výrobou prodlužuje. Dva posuvy E se protáhnou do rozměru SWD, z tohoto poznatku se dá celkem přesně spočítat spotřeba materiálu a naopak měrná hmotnost tahokovu. Tím, jak je tahokov prostřihován kolmo k plechu a posouván vpřed, vytváří vlastně schůdky. Po jejich položení na rovinnou plochu pak můžeme měřit reálnou tloušťku tahokovu, nazvanou „korigovaná výška“. 

Korigovaná výška

Každé prostřihované oko je protaženo také tím, že materiál je přidržován sousedními zuby nože. Protože na okrajích tahokovu již plech nic nedrží, dochází k tomu, že plech není tolik protahován, ale uzel mezi oky se více natočí a okrajová řada ok má korigovanou výšku větší až o několik milimetrů (2-10). Tento jev běžně nevadí, dokonce ani při skladování, kde vzor tahokovu zapadá jeden do druhého. Pokud však tahokovy vrstvíme při prokládání jiného materiálu, začnou se okraje zvedat. V těchto případech se vyrobený tahokov „zplošťuje“ (smáčknutím okrajů). Pokud je tahokov, například na fasádě, bez rámů, a má navazovat jeden formát na druhý, neprohnuté můstky opticky podpoří viditelnost spár. Pokud to není žádoucí, musí se tahokov vyrobit širší a krajní řady ok po výrobě odřezat.

Prostupnost 

Technologií výroby je dáno i to, že tahokovy mají různou propustnost světla při různém sklonu směrem k zářiči.

Na obrázku vidíme typický průběh, kdy při pohledu shora (od posledního střihu) na lícovou stranu se jeví tahokov neprůsvitný, od určitého úhlu jsou oka stále více prostupná, až do maxima, které odpovídá zhruba natočení uzlů. Při dalším zvětšování úhlu pohledu, to se již díváme zdola, se pak prostupnost opět zmenšuje, až při 180° je opět nulová. Podobně to bude s propustností stékající vody, např. při dešti. Ustálilo se tedy v českých poměrech použití na fasádách lícem vně a směrem tahů dolů. Při použití lícem dovnitř pak směrem tahu vzhůru. Při opačných polohách je pak tahokov dobře propustný šikmému dešti. Přesto i takové polohy zákazníci používají.

Propustnost světla – ke stažení zde 

Tolerance

Tím, jak se tahokov vyrábí, jedna řada ok za druhou, se veškeré nepřesnosti a chyby sčítají na výsledném výrobku. Stačí nepatrné tolerance v kvalitě vstupního materiálu, v jeho tepelném zpracování, v posuvu, v hloubce zástřihu a formát může být stočený do boku, mít rozdílné úhlopříčky nebo být středem vydutý. Většinu tolerancí popisuje DIN 791. Podnikový předpis Technotronu – Metal je přísnější než zmíněná norma a ve většině případů je výroba ještě mnohem přesnější než podnikový předpis. Přesto z technologických důvodů není absolutně přesná a tomu je potřeba přizpůsobit rozložení formátů na ploše a konstrukci, kde chceme tahokov použít. 

Více info ke stažení zde: 

https://technotron-metal.cz/wp-content/uploads/2023/03/Tolerance-Technotron-Metal.pdf

Kontury

Zakončení formátu s ohledem na polohu ok vůči okraji může být velice rozdílné. Ustálil se pojem kontura, který definuje, jak oka končí na jednotlivých stranách formátu. Základních kontur je okolo 16, pro sudé a liché počty střihů, centrované a necentrované okraje… Ta základní kontura, kdy formát začíná i končí řadou celých ok, má sudý počet střihů a zleva i zprava končí uzly, tedy šířka formátu je násobkem délky oka, má číslo 7. 

Více info ke stažení zde:

https://technotron-metal.cz/wp-content/uploads/2023/03/KONTURY-Technotron-Metal.pdf

Ohyby

Jak patrno výše, není možné s tahokovem počítat jako s běžným plechem, také jeho tloušťka přináší určité komplikace, například při ohybu. Pokud ohýbáme homogenní plech, nastaví se okolo ohybové hrany jakási neutrální osa v blízkosti poloviny tloušťky. Pokud ohýbáme tahokov, velice záleží na tom, kde vůči oku je osa ohybu situována. Pokud je osa ohybu rovnoběžná se směrem tahu, sám tahokov se ohýbá v prostoru mezi uzly, kde klade ohybu nejmenší odpor. Pokud však ohyb požadujeme těsně vedle, na pokraji oka, mohou nastat komplikace. Ohyb nastane v prostoru čtverce o hraně korigované výšky v místě nejmenšího odporu. Proto se ohyb realizuje tak, že se korigovaná výška v místě ohybu stlačí na tloušťku materiálu a poté se ohne. Ohyb kolem osy rovnoběžné s délkou oka má jiná úskalí, například fakt, že po určitém úhlu ohybu narazí oko ohýbané části na oko před ohybem. Každý požadovaný ohyb je tedy potřeba zvážit z pohledu polohy ohybové čáry vzhledem k oku, korigované výšce a směru ohybu. Nejlépe je provést zkušební ohyb.

Kluzkost 

Kluzkost povrchu sledujeme zejména u vodorovných pochůzích či pojezdových ploch. Na tahokov je třeba nahlížet z pohledu jeho struktury, která je v každém směru jiná. Proto i skluzné vlastnosti jsou závislé na směru posouzení. Obecně nejnižší protiskluznosti dosahuje tahokov ve směru kolmém ke směru tahu, tedy napříč formátem. To je jeden z důvodů, proč se převládající směr chůze např. u roštů volí rovnoběžný se směrem tahu. Vyšší protiskluznosti dosahuje ve směru tahu a nejvyšší protiskluznosti dosahuje tahokov proti směru tahu. Například schodišťové stupně se vyrábějí tak, že směr tahu je na stupni k zadní hraně, tedy k vyššímu schodu, a sklouznutí dolů je méně pravděpodobné.

Tuhost

Tahokov je perforovaný plech a v každém místě má jiný průřez. Je proto snazší udělat vzorek a zkusit jej na zkušebním stojanu zatížit, než teoreticky počítat. Faktem je, že tahokov je ve směru tahu ohebný, neboť je materiál takto hustě porušen střihy, zatímco napříč ve směru délky oka (šířky formátu) je díky korigované výšce tužší než výchozí plech. Při tvorbě pochůzích ploch (schody, rošty) je proto podepírán podélnými pásky, které zajistí tuhost i ve směru tahu. Tyto pásky vedou ve směru tahu, tedy ve směru chůze, na rozdíl od pororoštových ploch, kde nosné pásky většinou orientujeme napříč. 

Použití 

Ve stavebnictví se tahokov nejčastěji používá na provětrávané fasády, stínění, větrací mřížky, podhledy, pochůzné prvky, zábradlí a ploty. Použít lze ale i v jiných oborech, od důlní výztuže přes filtry a separační zařízení až po elektrody nebo síta v gastronomii či sušárny hub a bylin.

Fotografie realizací naleznete v záložce ARCHITEKTURA

Navštivte také náš e-shop www.e-plechy.cz

POTŘEBUJETE PORADIT? KONTAKTUJTE NÁS.

tel.: +420 601 365 730 

e-mail: info@eplechy.cz

Prodejna: Příborská 1494, 738 01 Frýdek-Místek

Výroba Tahokov-Technotron   •   Reference - Katalogy   •   Ploty Technotron   •   Obchodní podmínky   •   Ochrana osobních údajů
© 2024 TECHNOTRON - METAL s.r.o. Webdesign: tirata.cz