Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1.      Správce osobních údajů 

Společnost TECHNOTRON – METAL s.r.o., Čs. armády 367, 537 01 Chrudim, IČO: 02299160 DIČ: CZ02299160, je od 13.11.2013 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 32840, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2.      Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3.      Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

–  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)

–  údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

–  popisné údaje (např. bankovní spojení)

–   další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

–   automaticky zpracovávané osobní údaje v rámci návštěvy webových stránek správce – např. IP adresa, datum a čas přístupu, cookies atd.

4.      Kategorie subjektů údajů

–    zákazník správce

–  zaměstnanec správce

–    dopravce 

–   dodavatel služby

–   jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci

–   uchazeč o zaměstnání

5.      Kategorie příjemců osobních údajů 

–   správce

–   zpracovatelé

–  finanční ústavy

–  veřejné ústavy

–  státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 

6.      Účel zpracování osobních údajů

–   jednání o smluvním vztahu

–   plnění smlouvy

–  péče o stávající a potencionální zákazníky

–  ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) 

–  archivnictví vedené na základě zákona

–  výběrová řízení na volná pracovní místa

–  plnění zákonných povinností ze strany správce

7.      Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

8.      Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

9.      Poučení 

Správce zpracovává osobní údaje, u kterých se nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

–  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

–  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

–  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (účely oprávněných zájmů mohou být ochrana právních nároků správce nebo kontrola řádného poskytování služeb správce)

V případě neposkytnutí potřebných osobních údajů může správce odmítnou poskytnou danou službu, jelikož by nemusel být schopen uzavřít nebo splnit smlouvu, splnit své zákonné povinnosti nebo by to bylo v rozporu s oprávněnými zájmy správce.

10.  Práva subjektů údajů 

V souladu se čl. 15–22 GDPR má každý subjekt údajů následující práva:

–  právo na přístup ke svým osobním údajům, 

–  právo požadovat přenesení svých osobních údajů, 

–  právo být informován o porušení zabezpečení svých osobních údajů

–  za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů (tzv. právo být „zapomenut“).

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

–  Požádat správce o vysvětlení. 

–  Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 

–  Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 

–  Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 

–  Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 

–  Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

–  účelu zpracování, 

–  kategorii dotčených osobních údajů, 

–  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

–  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, 

–  veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, 

–  pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

Projekty spolufinancovány EU   •   Reference - Katalogy   •   Ploty Technotron   •   Obchodní podmínky   •   Ochrana osobních údajů
© 2024 TECHNOTRON - METAL s.r.o. Webdesign: tirata.cz