Žárové zinkování

Žárové zinkování

 • příručka zinkování
 • max. rozměry / délka 10 m x výška (hloubka vany) 2.8 m x šířka 1.4 m
 •  tloušťka vrstvy Zn 50 – 190µm
 • dodací termín: od 5 dnů

Ceník:

        • do 12kg                          350,-
        • od 12kg do 100kg         27,-/kg
        • nad 100kg                      25,-/kg

                                                                                                                       *ceny jsou uvedeny bez DPH

 

Všeobecné obchodní podmínky
pro žárové zinkování ocelových dílů platné v Technotron-Metal s.r.o.
Tyto podmínky definují v obecném nástinu požadavky, které musí splňovat ocelové konstrukce dodávané do Technotron-Metalu ve Frýdku Místku pro nanesení zinkového povlaku ponornou metodou podle normy DIN EN ISO 1461.
Dodržování těchto podmínek zajistí zákazníkovi včasnou obsluhu a spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb.U jednoduchých konstrukcí, které nevyvolávají žádné pochyby, jako např. profilová ocel, otevřené trubky s přírubami v délce do 10100 mm, Zinkovna nevyžaduje předložení výrobních výkresů těchto dílů, avšak u jiných konstrukcí je za účelem dosažení optimálního antikorozního povlaku zákazník povinen předložit Zinkovně výkresy těchto konstrukcí, aby bylo možné stanovit, v jakém rozsahu jsou vhodné pro zinkování. V případě potřeby bude sepsána služební poznámka.Konstrukční díly musí být vybaveny technologickými otvory pro jejich zavěšení. Díly o délce do 2700 mm musí mít jeden otvor, ne menší než f 12 mm (velikost tohoto otvoru závisí na hmotnosti konstrukce a musí být konzultována s obchodním oddělením Zinkovny) umístěný ne dále než 35 mm od konce, delší díly musí mít dva otvory na protilehlých koncích.
Přípustná jsou také jiná technologická řešení (např. použití speciálních úchytů), avšak jejich umístění je nutno projednat s příslušnými službami Zinkovny.
Při používání dílů s uzavřeným profilem musí být konstrukce navrženy a vyrobeny tak, aby umožňovaly nerušený průtok plynů a tekutin –musí být vybaveny speciálními technologickými otvory, jejichž velikost je nutné dohodnout se službami Zinkovny.
Místa spojení na přesah musí být vybavena odvzdušňovacími otvory, protože v případě netěsnosti svarů by mohlo dojít k výbuchu a zničení dílu.Konstrukce musí být očištěny (nejlépe brokováním), nesmí vykazovat přeložky, okuje, rozstřiky od svařování , povrchy znečištěné barvami, olejem, fermeží, přípravky proti rozstřikům, pryskyřicemi apod. Tyto nečistoty je povinen odstranit objednavatel. V opačném případě Technotron-Metal odmítá převzít odpovědnost za nesouvislý povlak, který kvůli tomu vznikne. Případné opravy povlaku budou provedeny výhradně na náklady Objednavatele. Nerovnosti na ocelovém povrchu (přeložky, důlková koroze a koroze okují, rozstřiky od svařování) se po zinkování stávají více viditelné. Pokud je díl vhodný pro pozinkování, ale kontrola kvality povrchu před zinkováním není možná (např. trubkové, stavebnicové konstrukce), Zinkovna odmítá převzít odpovědnost za povlak na takových místech.Konstrukce musí být vyrobeny z jednoho druhu oceli, u kterého musí být obsah křemíku nižší než 0,03 % nebo být v rozmezí 0,15 % až 0,25 %. Poměry vzájemně spojovaných dílů různé tloušťky nesmí být větší než 1 : 4.V konstrukci se nesmí vyskytovat napětí, protože zvláštnost procesu zinkování může způsobit deformaci nebo poškození dílů. Týká se to zejména různých druhů plechů a k nim navařených dílů. Zinkovna na to nemá vliv a nenese za to odpovědnost.Konstrukce nesmí vykazovat přítomnost malých štěrbin nebo dutin, např. u svařovaných spojů, protože z nich mohou po zinkování vytékat zbytky taviva a kyseliny, což zhoršuje kvalitu a vzhled povlaku (tzv. „krvácení” nebo „pocení”). Zinkovna za takové případy odmítá převzít odpovědnost.V předmětech, které nejsou vhodné pro pozinkování, se může hromadit popel, mohou se v nich tvořit zaschlé pramínky
zinku a místa nedostatečně pozinkovaná, což zhoršuje vzhled a kvalitu povlaku. Na místech vypalovaných hořákem nebo plazmou se může stát, že zinkový povlak nebude splňovat požadavky norem v důsledku změny vlastností horní vrstvy povrchu materiálu.
-Absence odpovídajících technologických odvzdušňovacích otvorů může způsobit roztržení konstrukce během zinkování, což může mít za následek popálení nebo jiný pracovní úraz osob pracujících u zinkovací peci. Absence technologických
a odvzdušňovacích otvorů (nebo jejich příliš malý průměr) na jednom díle může navíc způsobit zničení dalších konstrukcí zavěšených na stejném nosníku, které pak bude nutno opravit, odmořit a opakovat pozinkování. Náklady na tuto činnost
Technotron-metal předloží k úhradě majiteli vadného dílu. Další informace o průměrech technologických otvorů a jejich rozmístění a o přípravě konstrukce najdete na naší internetové stránce www.technotron-metal.cz
Zinkovna neprovádí konečnou úpravu po zinkování (např. nátěr). Provádíme pouze hrubé obrábění, které zahrnuje:
-očištění a zajištění míst kontaktu s technologickým přístrojovým vybavením,
-obroušení ostrých kapek zinku,
Technotron-metal odmítá převzít odpovědnost za zalití otvorů a závitů zinkem. Odstranění těchto závad provede Objednavatel ve vlastním rozsahu. Drobné díly jako jsou: plíšky, úchyty, pouzdra, zástrčky nebo stříšky musí být společně přivařeny k jedné tyči nebo držáku, aby je bylo možné snadno a rychle zavěsit a zároveň vyloučit možnost ztráty malých dílů během zinkování.
Technotron-metal odmítá převzít odpovědnost za drobné díly dodané jiným způsobem. Množstevní reklamace nebudou uznány, pokud nebude dodána množstevní specifikace zásilky. Konstrukce dopravovaná k zinkování musí být vhodně upravena pro vykládku vysokozdvižnými vozíky tak, aby vykládka mohla probíhat rychle a efektivně. Objednávku zinkování je třeba podávat ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno bude po potvrzení vráceno. Cena služby a dodací lhůta je stanovena individuálně na základě výpočtu provedeného podle dodané dokumentace. Existuje možnost pozinkování konstrukce po předchozím ohlášení během jednoho dne, tzv. „na počkání”. Doba provedení uvedené služby závisí na stavu přípravy povrchu zinkovaného materiálu.

Příjem a výdej zboží probíhá od pondělí do pátku v době od 7:00 – 14:30 hod.
Technotron-Metal
Příborská 1494
738 01 Frýdek Místek

Výroba Tahokov-Technotron   •   Reference - Katalogy   •   Ploty Technotron   •   Obchodní podmínky   •   Ochrana osobních údajů
© 2024 TECHNOTRON - METAL s.r.o. Webdesign: tirata.cz